سفیر ارتباطات جوان

آدرس: اهواز - طالقاني شرقي - روبروي بازار بزرگ كامپيوتر - بعد از حسينه ثارالله - نبش محمديان
شماره تلفن:06132931000